MAIN MENU
INFO

Jesteśmy już na facebooku :-) 

PTTK ŻARNÓW

 

PTTK ŻARNÓW

 

„Cudze chwalicie swego nie znacie”

 

Pod takim hasłem odbyła się w dniu 15 kwietnia br. wycieczka krajoznawcza po powiecie opoczyńskim w ramach edukacji regionalnej dzieci i młodzieży szkolnej. Celem było zachęcenie do poznawania historii, zwiedzanie zabytków architektury, różnych form ochrony i miejsc pamięci narodowej. Organizator wycieczki to Oddział PTTK w Żarnowie a uczestnikami były dwie grupy reprezentujące szkoły podstawowe : z Miedznej Drewnianej ( 31 osób) i z Żarnowa (22 osoby). Zgodnie z programem uczestnicy zwiedzili Opoczno oraz dwie gminy powiatu opoczyńskiego Mniszków i Białaczów.

 

W ramach wycieczki uczestnicy mieli okazję zdobyć Odznakę Krajoznawczą Powiatu Opoczyńskiego w stopniu brązowym. Zwiedzanie Opoczna rozpoczęto od kościoła św. Bartłomieja, następnie wycieczkowicze udali się do pałacyku Dziewulskiego i Langego, Domu Esterki i przeszli przez Plac Tadeusza Kościuszki do muzeum. Po obejrzeniu ekspozycji Muzeum Regionalnego w Opocznie przejechaliśmy do Mniszkowa zatrzymując się przy budynku Urzędu Gminy a następnie przy zespole dworskim w tej miejscowości. W rolę przewodnika wcielił się dyrektor Muzeum w Opocznie Adam Grabowski, który przekazał uczestnikom wiele wiadomości z historii i dnia dzisiejszego naszego regionu. W gminie Mniszków zwiedziliśmy ponadto kościół w Błogiem Szlacheckim , leżący w pobliżu rezerwat przyrody i drewniany kościół w Zajączkowie. Stąd przez Opoczno, Sitową dotarliśmy do kościoła św. Doroty w Petrykozach, który został wybudowany jako wotum dziękczynne za uchwalenie Konstytucji 3 Maja. W pobliskim Białaczowie zatrzymaliśmy się w rynku przy ratuszu a później przy pałacu Małachowskich i rezerwacie leśnym „Białaczów”. Ostatnim zwiedzanym obiektem w gminie Białaczów był pomnik partyzantów z okresu II wojny światowej w pobliskim Kowalowie. Po spełnieniu warunków regulaminowych 53 osoby otrzymały brązowe Odznaki Krajoznawcze Powiatu Opoczyńskiego oraz książeczki potwierdzające ich zdobycie.


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Bal PTTK

 

galeria tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

„Poznajemy Ojcowiznę” w Wieluniu.

 

Podsumowanie eliminacji wojewódzkich Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę” w Wieluniu.


Tuż po świętach wielkanocnych bo 2 kwietnia br. podsumowano etap wojewódzki konkursu o w/w nazwie , które odbyło się w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury i Sportu w Wieluniu. Za organizację eliminacji odpowiedzialny był Oddział „Jurajski” PTTK , który otrzymał dofinansowanie ze środków ZG PTTK w Warszawie. Wyniki tego etapu konkursu przedstawił dyrektor Domu Kultury a jednocześnie wiceprezes ZO „Jurajskiego” PTTK w Wieluniu Jerzy Nowakowski. Do Warszawy wysłane zostały do dalszej oceny prace : ze szkól podstawowych w kategorii zbiorowej „Białaczów – moja mała ojczyzna” wykonana przez Dagmarę i Nikolę Watychowicz z SP w Białaczowie oraz praca multimedialna „Wieluń – moja mała ojczyzna” Filipa Henrycha reprezentująca MDK w Wieluniu a ze szkół ponadpodstawowych najlepszą okazała się praca pt. „Św. Maksymilian Maria Kolbe i jego spuścizna” napisana przez Bartosza Bukowskiego z Zespołu Szkół nr 2 im. prof. Janusza Groszkowskiego w Pabianicach oraz w kategorii prac multimedialnych „Krok po kroku na Piekielnym Szlaku” opracowana przez Annę Szołowską uczącą się w VI LO im. Joachima Lelewela w Łodzi . Korzystając z regulaminu, wysłano także do Warszawy dodatkową pracę multimedialną „Moja mała ojczyzna – gmina Rozprza” przygotowana przez Marię Haupt ze SP im. Marii Skłodowskiej – Curie w Pawlikowicach. Uczestnicy konkursu otrzymali dyplomy i nagrody rzeczowe. W podsumowaniu wzięli udział min. starosta wieluński Marek Kielar , członkowie Zarządów Oddziałów PTTK w Wieluniu i Żarnowie, autorzy prac, opiekunowie uczniów. Korzystając z okazji prezes O/PTTK w Żarnowie wręczył siostrom Annie i Katarzynie Szołowskim z Białaczowa odznaki „Orli lot” za wieloletnie uczestnictwo w poszczególnych edycjach w/w konkursu , aktywne uczestnictwo w imprezach turystyki pieszej i innych przedsięwzięciach turystyczno – krajoznawczych Oddziału. Niepokoić może fakt, że w bieżącej edycji konkursu wzięło udział zaledwie 9 uczniów a w niektórych kategoriach nie zgłoszono żadnej pracy.


Z województwa łódzkiego tylko trzy O/PTTK zainteresowały się skutecznie konkursem. Były to: O/PTTK w Pabianicach, Wieluniu i Żarnowie.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

SKKT-PTTK przy SP w Białaczowie
Oddział PTTK w Żarnowie
REGULAMIN XXV RAJDU SZLAKIEM MJR. HENRYKA DOBRZAŃSKIEGO HUBALA
 

 

I.                    Organizatorzy:

 

Ø  SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białaczowie,

Ø  Oddział PTTK w Żarnowie,

Ø  UKS „ Młodzi Liderzy” w Białaczowie.

 

II. Cele rajdu:

 

Ø  Uczczenie kolejnej rocznicy śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala

Ø  Kształtowanie postawy obywatelskiej -patriotycznej wśród uczestników rajdu.

Ø  Promocja szlaków i terenów województwa łódzkiego.

Ø  Popularyzacja odznak turystyki kwalifikowanej i regionalnych.

Ø  Sprawdzenie swoich możliwości fizycznych i wytrzymałościowych.

Ø  Integracja środowiska turystycznego.

 

III. Termin i trasa rajdu:

 

Ø  20kwietnia 2024r(sobota).

Ø  Trasa:- szaniec Hubala koło Anielina- Fryszerka-Podlasek-Inowłódz- 10km

 

 

regulamin tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

Podsumowanie roku 2023

Wzorem lat ubiegłych, tym razem w dniu 16 marca br. w Domu Kultury w Żarnowie, odbyło się „Podsumowanie roku turystycznego 2023 w miejscowym Oddziale PTTK”, z udziałem 71 osób wśród których nie zabrakło władz administracji państwowej i najwyższych władz PTTK. Władze administracyjne reprezentowali: wicewojewoda łódzki Marek Mazur, starosta opoczyński Marcin Baranowski, burmistrz Żarnowa Krzysztof Nawrocki i wójt gminy Aleksandrów Paweł Mamrot. Z ramienia Towarzystwa przybyli: prezes ZG PTTK w Warszawie a zarazem dyrektor Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej w Krakowie Jerzy Kapłon, członek ZG Jacek Trzoch, przewodniczący Komisji Środowiskowej ZG PTTK w Warszawie Ryszard Kunce, przewodnicząca Komisji Kajakowej Elżbieta Gomulska, prezesi Oddziałów PTTK w Łodzi, Opocznie, Wieluniu i Końskich oraz przedstawiciele Porozumienia O/PTTK Województwa Łódzkiego. Po otwarciu uroczystości przez prezesa Zarządu Oddziału PTTK w Żarnowie Włodzimierza Szafińskiego i gospodarza terenu, burmistrza Żarnowa Krzysztofa Nawrockiego nastąpiło wprowadzenie sztandaru Oddziału a następnie sprawozdanie z działalności w 2023 roku poparte prezentacją multimedialną. W sprawozdaniu ukazano podstawowe dane organizacyjne, działalność w turystyce pieszej, kajakowej, organizowane wycieczki krajowe i zagraniczne, pracę w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej oraz inne działania Oddziału.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. Oddział liczył 315 członków skupionych w kole terenowym i 6 szkolnych kołach PTTK. W ciągu ub. roku członkowie i sympatycy Oddziału mogli uczestniczyć w 57 imprezach turystyczno – krajoznawczych, wśród których dominowały imprezy piesze i kajakowe. Oddział PTTK w Żarnowie organizował także wycieczki krajoznawcze po Polsce, wyjazdy do Teatru Wielkiego w Łodzi, 2 wycieczki zagraniczne, konferencje popularno – naukowe, Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie” itp. Dużą wagę przykładamy do pracy z dziećmi i młodzieżą, którzy stanowią ponad 56% ogółu członków. Brali oni udział we wszystkich ogólnopolskich przedsięwzięciach PTTK takich jak: turniej turystyczno – krajoznawczy, konkurs krajoznawczy „Poznajemy Ojcowiznę”, konkursy krasomówcze i plastyczny. Przedstawiciele Oddziału widoczni byli na 66 Ogólnopolskim Zlocie Przodowników Turystyki Pieszej PTTK w Toruniu i XXI Ogólnopolskim Zlocie Kół i Oddziałów Środowiskowych w Gdańsku. Tak jak w latach ubiegłych organizowaliśmy konkurs „Najlepszy Turysta w Szkole”, „Liderzy Turystyki Pieszej” i „Najlepszy kajakarz roku w O/PTTK Żarnów”.
 

Video

Nasi członkowie uczestniczyli w wielu przedsięwzięciach turystyczno – krajoznawczych o charakterze regionalnym, wojewódzkim i lokalnym organizowanych przez inne Oddziały PTTK i stowarzyszenia. Po prezentacji multimedialnej odbyło się wręczenie pucharów i dyplomów dla 10 turystów w konkursie „Liderzy Turystyki Pieszej” a dokonali tego prezes Włodzimierz Szafiński i przewodniczący Oddziałowej Komisji Turystyki Pieszej w Żarnowie Cezary Król. Miłym akcentem uroczystości był bardzo udany występ artystyczny uczniów Szkoły Podstawowej w Żarnowie, którzy zaprezentowali taniec z kwiatami do utworu „Poranek” Edvarda Griega. Ważnym elementem uroczystości było wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Wicewojewoda łódzki Marek Mazur wręczył „Medal 100 - lecia Odzyskanej Niepodległości” Ewie Borończyk, byłej kierowniczce Gminnej Biblioteki Publicznej w Żarnowie, następnie prezes PTTK Jerzy Kapłon w towarzystwie Jacka Trzocha, członka ZG PTTK przystąpili do przekazania wyróżnień organizacyjnych Towarzystwa zasłużonym członkom naszego Oddziału. Srebrne Odznaki Honorowe PTTK otrzymali: Anna Stańczyk i Witold Chotecki, Brązową Honorową Przemysław Ciszewski, złotą odznakę „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży” Teresa Wilk a srebrne odznaki j.w. przypadły w udziale Barbarze Kalinowskiej i Krzysztofowi Nawrockiemu, zaś Dyplom PTTK „Za upowszechnianie turystyki i krajoznawstwa” wręczony został Pawłowi Mamrotowi. Odznakę „25 lat w PTTK” przyznano Barbarze Dukat. Członek Komisji Turystyki Pieszej ZG PTTK w Warszawie Cezary Król, wręczył prezesowi O/PTTK w Łodzi Ryszardowi Mamenasowi, Medal wydany z okazji 70 –lecia komisji. Po wystąpieniach gości przyszedł czas na wspólną fotografię uczestników „Podsumowania roku turystycznego 2023”, która będzie pamiątką z tego ważnego wydarzenia. Dla przybyłych na spotkanie osób, Oddział PTTK w Żarnowie, przygotował pakiet powitalny wręczany przy podpisywaniu listy, w którym znalazła się min. broszurka z opisem działań w 2023 r. ,notes, długopis z okolicznościowym nadrukiem, pamiątkowa odznaka i mapa woj. łódzkiego. Turystyczny poczęstunek zwieńczył tę wyjątkową imprezę, wpisaną w ważny coroczny plan działalności O/PTTK w Żarnowie.


Włodzimierz Szafiński

galeria tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Za nami finał XXVIII Przeglądu Poezji „Krajobrazy Polskie”


W dniu 12 marca br. w Domu Kultury w Żarnowie odbył się finał XXVIII Przeglądu Poezji „Krajobrazy Polskie” organizowany od 28 lat przez miejscowy Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego. Współorganizatorami tegorocznego konkursu byli: Urząd Miasta i Gminy oraz Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Żarnowie. Patronatem honorowym objął imprezę burmistrz Żarnowa, dr Krzysztof Nawrocki. Konkurs został dofinansowany ze środków Zarządu Głównego PTTK w Warszawie w ramach konkursu ofert na realizację przedsięwzięć programowych oddziałów PTTK dla dzieci i młodzieży. Celem przeglądu poezji jest promowanie piękna krajobrazu Polski poprzez recytację wierszy o tematyce ojczyźnianej. Finał konkursu poprzedzany jest eliminacjami szkolnymi, w których wyłaniani są najlepsi recytatorzy w trzech kategoriach wiekowych: kl. I-III, IV – VI i VII – VIII. W bieżącym roku do konkursu zgłosiło się 5 szkół podstawowych: z Aleksandrowa, Klewa, Paradyża, Skotnik i Żarnowa. W terminie dotarły do Oddziału zgłoszenia 22 uczniów, z czego 20 wystąpiło w finale w Domu Kultury.

Na każdym szczeblu konkursu oceniane są: dobór repertuaru, kultura słowa, interpretacja i ogólny wyraz artystyczny. Po otwarciu imprezy przez prezesa O/PTTK w Żarnowie, Włodzimierza Szafińskiego i burmistrza miasta Żarnowa, Krzysztofa Nawrockiego oraz przypomnieniu zasad regulaminowych oddano głos dzieciom i młodzieży szkolnej prezentującym utwory poetyckie. Sześcioosobowe jury w składzie: Anna Stańczyk – przewodnicząca, Barbara Dukat , Maria Grzybowska, Ewa Borończyk , Anna Ślęzak i Grażyna Szafińska oceniało poszczególne prezentacje recytatorskie uczniów. W kategorii najmłodszych ( kl. I-III ) pierwsze trzy miejsca przypadły: Alicji Wiadernej z Żarnowa ( I ), Marcelowi Mijasowi z Aleksandrowa (II) i Angelice Zamożniewicz z Klewa (III), wyróżnienie przyznano Aleksandrze Paruzel z Żarnowa. W kategorii klas IV- VI najlepszym okazał się Dawid Ogłoza ze Skotnik , II i III miejsca zajęli: Kinga Dutkiewicz i Grzegorz Madej, oboje z Paradyża. Wyróżnienia otrzymały:Nina Szafranowicz z Aleksandrowa i Justyna Kazuła z Klewa. W grupie kl. VII-VIII, I miejsce przyznano Marii Smardzewskiej z Aleksandrowa, II i III miejsce zajęły kolejno: Łucja Węglarska i Daria Szokalska obie z Paradyża. Ogółem w imprezie uczestniczyło 41 osób. Dokumentację fotograficzną z finału konkursu zawdzięczamy kol. Barbarze Kalinowskiej.

galeria tutaj
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Dzień Kobiet

Z okazji Dnia Kobiet życzymy naszym Paniom jak najmniej trosk w życiu, przychylności losu, radości z najmniejszych przyjemności oraz spełnienia wszystkich marzeń zarówno tych malutkich jak i troszkę większych.

Oddział PTTK Żarnów

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

REGULAMIN RAJDU ,,PIERWSZY DZIEŃ WIOSNY”

I. Organizatorzy:
 SKKT PTTK przy Szkole Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Białaczowie,
 Oddział PTTK w Żarnowie,
 UKS „ Młodzi Liderzy” w Białaczowie.
 

regulamin tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Uczcili 161 rocznicę Powstania Styczniowego


Od 27 lat Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie i Urząd Gminy w Aleksandrowie w pow. piotrkowskim ,organizują wspólnie Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego. Tegoroczny rajd odbył się sobotę 24 lutego br. i połączony był z uroczystym odsłonięciem i poświęceniem odnowionego pomnika Powstańców Styczniowych w Rożenku nad rzeką Czarną. Na miejscu zbiórki przy pomniku, stawiły się cztery drużyny szkolne: z Aleksandrowa, Dąbrowy nad Czarną, Skotnik i Żarnowa oraz turyści indywidualni z województw łódzkiego, mazowieckiego, śląskiego i świętokrzyskiego. Władze Aleksandrowa reprezentowali: wójt i wicewójt gminy Aleksandrów , dyrektorka gminnego Ośrodka Kultury w Aleksandrowie , radna gminy Aleksandrów, a ponadto sołtys z Rożenka. Atrakcją dodatkową był udział dwóch osób w strojach powstańców 1863 z replikami broni z tego okresu. Warto w tym miejscu wspomnieć, że w Uniecku w woj. mazowieckim skąd przyjechali w/w, powstaje pierwsze w Polsce Muzeum Powstania Styczniowego. Po powitaniu zgromadzonych uczestników uroczystości przez wójta gminy Aleksandrów dr Pawła Mamrota, nastąpiło odsłonięcie a następnie poświęcenie pomnika przez Sławomira Spychaja, proboszcza z parafii w Dąbrowie nad Czarną.

Delegacje z gminy Aleksandrów , Oddziału PTTK Żarnów i leśnicy z Oddziału Nadpilicznych Parków Krajobrazowych w Moszczenicy, złożyli przy pomniku wieńce i zapalili znicze w intencji poległych powstańców 1863-1864 r. Jan Sipa, mieszkaniec Janikowic z gminy Aleksandrów, zaprezentował swój wiersz poświęcony Powstaniu Styczniowemu. Po wykonaniu pamiątkowej fotografii , uczestnicy udali się na ośmiokilometrową trasę pieszą z Rożenka przez Borowiec i Kalinków do Aleksandrowa. Kolumnę ok. 100 piechurów ubezpieczali druhowie z OSP Siucice. Meta rajdu znajdowała się na sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Aleksandrowie, gdzie turystów powitała dyrektorka Renata Biegała wraz z prezesem O/PTTK z Żarnowa Włodzimierzem Szafińskim. W podsumowaniu imprezy wzięła udział przewodnicząca Rady Gminy Aleksandrów, Jolanta Rogozińska . Duże wrażenie na przybywających wywarła piękna dekoracja sali , w której zaplanowano finał imprezy. Po posiłku turystycznym , uczniowie miejscowej szkoły pod kierownictwem nauczycielki Joanny Ślusarczyk zaprezentowali ciekawy program słowno – muzyczny o treściach patriotycznych związanych z Powstaniem Styczniowym. Następnym punktem była recytacja wiersza autorstwa Przemysława Ciszewskiego pt. „Pojmanie Powstańca”. Była też okazja do wręczenia Zbigniewowi Chmurze z Przysuchy, brązowej odznaki turystyki pieszej oraz przekazania drobnego upominku Maksymilianowi Mastalerzowi z Opoczna, jako najmłodszemu turyście rajdu. Prezes Oddziału PTTK w Żarnowie, podziękował wszystkim osobom, które przyczyniły się do tego aby XXVII Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego, można było uznać za imprezę udaną i dającą możliwość kształtowania postaw patriotycznych, szczególnie wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Okazało się, że podczas całej imprezy wydano ok. 150 plakietek : 100 wędrującym a pozostałe gościom, zespołowi artystycznemu i obsłudze rajdu. Drużyny szkolne za udział w rajdzie otrzymały pamiątkowe dyplomy. Na zakończenie zaproszono wszystkich chętnych na następną zaplanowaną imprezę pieszą, organizowaną przez PTTK Żarnów na terenie gminy Białaczów. Będzie to rajd „Pierwszy dzień wiosny” w sobotę 23 marca 2024 r.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Dwie imprezy piesze żarnowskich turystów.


W sobotę 17 lutego i niedzielę 18 lutego 2024 r. odbyły się dwie imprezy dla piechurów : II Rajd Walentynkowy i X Marsz Walentynkowy. Pomimo deszczowej pogody w sobotę stawiło się około 80 miłośników pieszych wędrówek , szczególnie dzieci ze szkół podstawowych w Białaczowie i Miedznej Drewnianej ale również niewielka grupka uczniów Zespołu Szkół Powiatowych w Opocznie . Byli też ale w mniejszości dorośli turyści : z Żarnowa, Opoczna a także rodzice wędrujący wraz z dziećmi. Organizatorem II Rajdu Walentynkowego po raz drugi było szkolne koło PTTK w Miedznej Drewnianej ,jako jednostka wchodząca w skład Oddziału w Żarnowie .

Trasa 9 km przejścia wiodła z Miedznej Drewnianej przez Wąglany i z powrotem do miejsca wyjścia. W szkole w Miedznej Drewnianej czekała na turystów gorąca zupa i słodkie niespodzianki w postaci serc z piernika i lizaków. Uczestnicy dostali również pamiątkową plakietkę , a drużyny dyplomy za udział. Padający na trasie deszcz nie przeszkodził rajdowcom , którzy w większości byli zabezpieczeni w peleryny i parasole , co widać na załączonym zdjęciu. Nieco inną w charakterze imprezą był niedzielny Marsz Walentynkowy, który przebiegał na dłuższej, bo ok. 15 km trasie w okolicach Radoszyc. Tutaj uczestnikami byli dorośli turyści zaczynający swą przygodę na Złotej Plaży koło Grodziska a następnymi miejscami w czasie przejścia były: Wisy, Zychy i Radoszyce z zakończeniem przy Zalewie „Antoniów”. Zalew utworzony został w 2019 r. w dolinie rzeki Plebanki i obejmuje obszar 23 ha. między Grodziskiem i Radoszycami. Ciekawym obiektem krajoznawczym na trasie jest pomnik upamiętniający „Hubala” , który kwaterował w Zychach wraz ze swymi 10 ułanami w październiku 1939 r. Turyści mogli zwiedzić miasto Radoszyce i znajdujący się tam cmentarz żydowski. Okolice Radoszyc, po których wędrowali piechurzy są malownicze i ciekawe , warte zwiedzenia szczególnie w sezonie letnim, gdy można przy zalewie skorzystać z rowerów wodnych i gokartów, plaży i możliwości kąpieli w czystej wodzie. Obok zalewu wyznaczono ścieżkę pieszo – rowerową. X Marsz Walentynkowy zorganizowała Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK w Żarnowie.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Regulamin XXVII Rajdu Szlakiem Powstania Styczniowego
24 lutego2024r. (sobota)


I. Organizatorzy:
 Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno–Krajoznawczegow Żarnowie
 Urząd Gminy w Aleksandrowie


Honorowy patronat: dr Paweł Mamrot – wójt gminy Aleksandrów
Rajd ma charakter historyczny i jest częścią składową uroczystości związanych z odsłonięciem i poświęceniem odnowionego pomnika Powstania Styczniowego 1863 -1864 w Rożenku

regulamin tutaj
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

REGULAMIN „II RAJDU WALENTYNKOWEGO”
17 lutego 2024r. (sobota)

I. Organizatorzy :
 SKKT – PTTK przy Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Miedznej Drewnianej
 Uczniowski Klub Sportowy „Błękitni” Miedzna Drewniana
 Współpraca: Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego w Żarnowie.
regulamin tutaj

 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

XXVIII Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie”

To już 28 edycja naszego konkursu dla młodych recytatorów, którzy mają za zadanie przedstawić piękno naszej Ojczyzny „malowane” słowem. Poniżej regulamin konkursu i karta zgłoszenia uczestników, wyłonionych po eliminacjach szkolnych. Zapraszamy do udziału.

regulamin tutaj

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Komunikat organizacyjny dla uczestników wycieczki do Czarnogóry –„Bałkańska Perełka”


W dniu dzisiejszym tzn. 3 stycznia br. podpisałem umowę z Biurem Podróży PTTK w Rzeszowie , związaną z realizowaną przez nich w dn. 22 – 30 czerwca wycieczką do Czarnogóry. W nawiązaniu do wcześniejszych ustaleń proszę o wpłatę zaliczki w wysokości co najmniej 500 zł ( lub więcej ) w miesiącu styczniu .

Pozostałą kwotę będziemy wpłacać ratalnie do dnia 20 maja br. Podaję dane do przelewu : odbiorca Polskie Towarzystwo Turystyczno –Krajoznawcze Oddział w Rzeszowie, konto Pekao S.A. 72 1240 6960 1242 1010 0004 5000,tytuł przelewu 45000 nr imprezy 24/307. Wymagana przez Biuro w Rzeszowie kwota wpłacona w styczniu to: 21 500 zł, która będzie przekazana jako zaliczka na rezerwację hotelu w Czarnogórze. Biuro Podróży PTTK w Rzeszowie zobowiązało się do systematycznego informowania naszego Oddziału o aktualnym stanie wpłat uczestników. W razie pytań lub wątpliwości proszę dzwonić : 602 537 092.

regulamin tutaj

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Zagraniczne wycieczki z PTTK Żarnów – w tym roku zapraszamy do Czarnogóry.


Oddział PTTK w Żarnowie od kilkunastu lat organizuje dla swych członków i sympatyków wycieczki po całej Europie. Oczywiście nie samodzielnie lecz w kooperacji z różnymi biurami turystycznymi w Polsce. W ostatnich latach najczęściej zlecaliśmy organizację wyjazdu Biuru Podróży PTTK w Rzeszowie, z którym byliśmy np. w 2010 r. w Serbii, w 2011 r. we Francji (Paryż i zamki nad Loarą), w 2012 r. zwiedzaliśmy Łotwę, Estonię i stolicę Finlandii – Helsinki, w 2013r. Półwysep Krymski, w 2014 Bośnię i Hercegowinę ( Smak orientu), w 2015 r. Grecję, w 2016 r. Andorę, Hiszpanię i Portugalię, w 2017 Szwajcarię i Północne Włochy, w 2018 odwiedziliśmy Rumunię. Wycieczkę samolotem w 2019 do Gruzji ,zorganizowała nam ITAKA, a w latach 2020 i 2021 z uwagi na pandemię nastąpiła przerwa w wyjazdach zagranicznych. Powróciliśmy do współpracy z Rzeszowem w roku 2022 wycieczką Macedonia Północna i Albania ( Bałkańska Przygoda) oraz w 2023 r. byliśmy w Bułgarii z wypadem do Istambułu. Obecnie w dniach 22 – 30 czerwca 2024 organizujemy wspólnie z Biurem Podróży PTTK w Rzeszowie, 9 dniową wycieczkę do pięknej Czarnogóry (Bałkańska Perełka). Mamy jeszcze do dyspozycji kilkanaście wolnych miejsc, które możemy zaoferować chętnym. Polecamy zapoznanie się z programem wycieczki i w przypadku zainteresowania, prosimy o kontakt telefoniczny 602 – 537 -092. W komunikacie organizacyjnym podajemy specjalne konto na które po zgłoszeniu do PTTK Żarnów, trzeba wpłacić do Oddziału PTTK w Rzeszowie zaliczkę w wysokości co najmniej 500 zł od osoby i dalej jak w komunikacie.

Zapraszamy – naprawdę warto !
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Gdzie będziemy pływać w 2024 roku ?


Niektórzy nasi kajakarze już tęsknią za spływami kajakowymi a dopiero jesteśmy w sezonie zimowym. Są tacy dla których zima w kajaku nie jest straszna, jednak w naszym przypadku zaczniemy sezon w kwietniu, gdy warunki atmosferyczne na to pozwolą. Zresztą większość wypożyczalni kajaków działa od kwietnia a niektóre zaczynają dopiero w maju. Mamy propozycje spływów dwudniowych, które pozwolą na poznanie dwóch rzek w różnych częściach Polski a jednocześnie dadzą możliwość „zaliczenia” punktów do turystycznych odznak kajakowych i regionalnej odznaki „Kajakiem po rzekach Polski”. Oczywiście będą też spływy jednodniowe np. Pilicą nie wymagające dalekich dojazdów i większych kosztów. Poniżej podaję propozycje wielodniowych spływów planowanych w 2024 :
Rzeki Oława i Widawa w województwie dolnośląskim, rzeki Tyśmienica i Piwonia, Bystrzyca i Por , Zielawa i Krzna w województwie lubelskim, rzeki Ruda i Brynica lub Olza w województwie śląskim, rzeki Narewka i Supraśl w województwie podlaskim, rzeka Łęg w województwie podkarpackim i rzeka Koprzywnica w woj. świętokrzyskim. W/w wyprawy planowane są jako dwudniowe a także spływ trzydniowy w województwie wielkopolskim rzekami Gwdą, Piławą i Rurzycą. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych spływów, będą publikowane w komunikatach organizacyjnych i przesyłane zainteresowanym. Tymczasem nie pozostaje nam nic oprócz czekania na pierwszy spływ kwietniowy, chyba że uprawiamy turystykę pieszą, a w tej dyscyplinie turystyki kwalifikowanej imprez nie brakuje przez cały rok.

Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

 

PTTK ŻARNÓW

Liderzy turystyki pieszej w O/PTTK Żarnów

W grudniu 2023 r. rozstrzygnięto konkurs „Liderzy turystyki pieszej w O/PTTK Żarnów” . Ocenie podlegał udział w imprezach turystyki pieszej, zdobyte odznaki turystyki pieszej i regionalne, udział w Ogólnopolskim Zlocie PTP i organizacja rajdów oddziałowych.  Na podstawie złożonych wniosków komisja konkursowa składająca się z członków Komisji Turystyki Pieszej PTTK Żarnów, ustaliła kolejność 10 miejsc najlepszych turystów 2023 r. Zgodnie z regulaminem „Liderzy” otrzymują puchary i dyplomy, które zostaną wręczone podczas „Podsumowania roku turystycznego 2023”. Poniżej publikujemy listę wyróżnionych.

I m. – Magdalena Szołowska

II m. – Joanna Świątek

III m. – Urszula Jędrasik

IV m. – Czesław Szwedkowicz

V m. – Ela Białek

VI m. – Blanka Jakubowska

VII m. – Ewelina Stasiak

VIII m. – Barbara Kalinowska

IX m. – Janusz Aleksandrowicz

X m. – Cezary Król

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Spacer przez Afrykę


Nie trzeba lecieć na inny kontynent aby spacerować przez Afrykę, wystarczy udać się do gminy Żarnów , na terenie której znajduje się wieś o tej egzotycznej nazwie. W ostatnią sobotę , 6 stycznia br. Komisja Turystyki Pieszej Oddziału PTTK w Żarnowie otworzyła nowy sezon turystyczny imprezą o nazwie „Spacer przez Afrykę”, której komandorem był kol. Cezariusz Szulc.

Na miejsce zbiórki w pobliżu wsi Tomaszów w gminie Żarnów stawiło się 25 uczestników, wśród których dużą grupę stanowili członkowie Klubu Morsów z Opoczna i 2 gości z podobnego klubu w Rawie Mazowieckiej. Okrężna trasa przejścia pieszego ( 15 km) wiodła przez Afrykę, Ruszenice. Ławki, Fryszerkę . Młynek z powrotem do miejsca wyjścia. Dużą frajdą dla części uczestników była możliwość morsowania w Czarnej Malenieckiej jak również rozpalone obok rzeki ognisko turystyczne. Jak zwykle powstała bogata dokumentacja fotograficzna z tej udanej imprezy. . Oddział PTTK w Żarnowie zaplanował w lutym następne trzy imprezy piesze: X Marsz Walentynkowy, II Rajd Walentynkowy i XXVII Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego.
 

galeria tutaj

Włodzimierz Szafiński
 

 

PTTK ŻARNÓW

 

 

 

 

 

 

Info

 

Z pamiętników PTTK O/w Żarnowie

galeria tutaj

Pozdrawiam

Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

 

Zapraszamy

PARTNERSKIE ODDZIAŁY
REKLAMA

SERWIS KOMPUTEROWY

 

PRZEGRYWANIE KASET VHS NA DVD

REKLAMAA

PZU Pomoc w Podróży

 

Dla członków PTTK wyjątkowa promocja !!!

REKLAMA
REKLAMA

Morsy Opoczno

INFO


stat4u
szablony stron