MAIN MENU
INFO

Jesteśmy już na facebooku :-)

 

PTTK ŻARNÓW

 

PTTK ŻARNÓW

 

Rajd Styczniowy

regulamin tutaj

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

Święto turystyki w Żarnowie

Druga sobota stycznia to dzień, w którym w ostatnich latach odbywa się w Żarnowie, najpierw podsumowanie dokonań Oddziału, a następnie „Bal PTTK”. Na pierwszą część „Podsumowania roku turystycznego”, w dniu 12 stycznia do Żarnowa przybyły 62 osoby, a wśród nich Honorowy Przewodniczący Komisji Turystyki Pieszej Zarządu Głównego PTTK w Warszawie – Stanisław Łuć. Przyjechali także prezes Oddziału PTTK w Sieradzu - Wiesława Sujecka i prezes Oddziału w Końskich -Wojciech Pasek, przedstawiciele Oddziałów PTTK w Zabrzu i Wieruszowie. Dotarli do nas również dyrektor Zespołu Nadpilicznych Parków Krajobrazowych - dr Piotr Wypych, dyrektor Zabytkowego Zakładu Hutniczego w Maleńcu - dr Maciej Chłopek oraz dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie - Adam Grabowski. Władze samorządowe reprezentowali wójtowie gmin: Aleksandrów i Żarnów Paweł Mamrot i dr Krzysztof Nawrocki. Oczywiście nie zabrakło naszych członków min. z Łodzi, Przedborza, Piotrkowa Trybunalskiego, Przysuchy, Szczercowa, Bujen, Bogdanowa, Opoczna, Woli Krzysztoporskiej, Białaczowa i Żarnowa. Po powitaniu uczestników spotkania przez wójta gminy i prezesa O/PTTK w Żarnowie, wprowadzono sztandar Oddziału , następnie odbył się występ uczennic miejscowej Szkoły Podstawowej z etiudą taneczną pt. „Taniec z flagą”. Obszerne sprawozdanie z działalności Oddziału PTTK w Żarnowie za 2018 r. przedstawił prezes ZO Włodzimierz Szafiński. Sprawozdanie zostało wydane także w formie broszury, którą wraz z innymi gadżetami otrzymali uczestnicy spotkania. Uwzględniono w niej stan organizacyjny tzn. 12 kół i klubów PTTK, w których skupionych jest 298 osób z opłaconą składką członkowską. Posiadamy 1 Koło Terenowe PTTK w Żarnowie i 11 szkolnych klubów PTTK w Białaczowie, Bujnach, Bogdanowie, Miedznej Drewnianej, Petrykozach, Przedborzu, Radomsku, Szczercowie, Aleksandrowie i Żarnowie. Następne części broszury dotyczą turystyki pieszej, kajakowej, pracy z dziećmi i młodzieżą , krajoznawstwa, ochrony przyrody oraz wycieczek. Turystyka piesza i kajakowa to dwie preferowane w Oddziale PTTK w Żarnowie, dyscypliny turystyki aktywnej, przy czym głównymi odbiorcami turystyki pieszej są dzieci i młodzież, a kajakowej dorośli. W 2018 r. zostało zorganizowanych 8 oddziałowych rajdów pieszych: XXI Rajd Szlakiem Powstania Styczniowego, „Pierwszy dzień wiosny”, XXII Rajd Szlakiem mjr. Henryka Dobrzańskiego – „Hubala”, XXI Rajd „Brzegiem Pilicy”, V Rajd Rodzinny wokół Żarnowa, XI Rajd „Śladami Kazimierza Wielkiego i Niepodległej Polski”, XXII Rajd Niepodległości i IX Żarnowski Rajd z Mikołajem. Ponadto odbyła się wieloetapowa wycieczka piesza „100 km na 100 – lecie niepodległości”. W ramach działań związanych z turystyką kajakową, nasi turyści mogli uczestniczyć w 14 spływach kajakowych. Część z nich to imprezy własne, braliśmy też udział w imprezach organizowanych przez inne podmioty. Statystycznie biorąc można było przepłynąć 238 km szlaków wodnych Pilicy, Warty, Nidy i Drzewiczki. Naszą dumą jest powstanie w 2018 r.

 

 

 Klubu Turystyki Kajakowej przy O/PTTK w Żarnowie, do którego należą 33 osoby. Działania w środowisku młodzieży szkolnej związane z kulturą to: XXII Przegląd Poezji „Krajobrazy Polskie” i wyjazdy do Teatru Wielkiego w Łodzi. Wielkim sukcesem jest zdobyte I miejsce w ogólnopolskim konkursie plastycznym „ Pierwsze kroki młodego patrioty”, które uzyskała członkini SKKT – PTTK przy SP w Miedznej Drewnianej Aleksandra Kata. Tę zaszczytną nagrodę, otrzymała za pracę pod wiele mówiącym tytułem „Polska w naszych rękach”. Dalszy rozdział broszury traktuje o krajoznawstwie, które jest nieodłącznym elementem turystyki. Wędrując po regionie czy kraju poznajemy jego historię, kulturę, przyrodę i zabytki. Szereg wycieczek pozwoliło na bliższe poznanie atrakcji turystyczno – krajoznawczych powiatu opoczyńskiego i województwa łódzkiego. Kontynuujemy też akcję wycieczek z cyklu „Szlak zabytków techniki województwa śląskiego”. Ważnym wydarzeniem dla młodych turystów z terenu działania O/PTTK w Żarnowie, był udział w Ogólnopolskim Zlocie Młodzieży Wiejskiej PTTK w Elblągu. Dwie konferencje popularno – naukowe o zasięgu ponadregionalnym: „Potencjał turystyczny Środkowego Nadpilicza” i „Turystyka kajakowa w regionie”, skupiły dużą grupę pracowników kultury i nauki, którzy byli wykładowcami . Była również znaczna ilość uczestników obu konferencji ,przybyłych z różnych miejscowości województwa łódzkiego i innych województw. W naszych działaniach promujemy też zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej i odznak regionalnych. Z zagadnieniami związanymi z ochrona przyrody, nasi turyści spotykali się podczas wycieczek krajoznawczych i spływów kajakowych. Turyści kajakowi pływali po terenach Przedborskiego, Sulejowskiego i Spalskiego Parku Krajobrazowego, obszarach „Natura 2000” itp. Oddział zorganizował także wycieczkę do Parku Krajobrazowego Wzniesień Łódzkich. W ramach pracy z dziećmi i młodzieżą szkolną w dziedzinie przyrody, opiekunowie klubów PTTK organizowali pogadanki, spotkania z leśnikami, konkursy przyrodnicze i inne działania jak np. wycieczkę rowerową po Przedborskim Parku Krajobrazowym. Delegacja O/PTTK w Żarnowie uczestniczyła w Ogólnopolskim Zlocie Turystów – Przyrodników we Włodawie. Przechodząc do tematu wycieczek należy wspomnieć, iż wśród 18 wyjazdów zorganizowanych w 2018 r. przez Oddział , 16 to wycieczki krajowe i 2 zagraniczne (Rumunia i Czechy). Wspomnieć należy, że w roku 2018 odbył się 90 – ty wyjazd (poczynając od 1997 r.) w ramach akcji „Bliżej Teatru”. Ze statystyk wynika , iż w okresie od 1997 r. do końca 2018 r. w spotkaniach ze sztuką teatralną uczestniczyło 4810 osób. Po przedstawieniu sprawozdania przez Włodzimierza Szafińskiego, odbyła się prezentacja multimedialna przygotowana przez wiceprezesa ZO - Tatianę Kosylak. W dalszej części uroczystości wyróżniono Urszulę Jędrasik Honorową Odznaką Ministerstwa Sportu i Turystyki „Za zasługi dla turystyki”, Ewa Borończyk, Anna Chrabąszcz i Joanna Świątek otrzymały Srebrną Honorową Odznakę PTTK, natomiast Anna Stańczyk i Elżbieta Zając Brązowe Honorowe Odznaki PTTK. Dyplomami PTTK uhonorowano: Barbarę i Przemysława Ciszewskich, Barbarę Kalinowską, Annę Paulińską, Magdalenę i Marcina Polaków oraz Huberta Szulca. Komisja Turystyki Pieszej ZG PTTK przyznała też Ewelinie Stasiak dyplom „ Za zasługi dla turystyki pieszej”. Były równiez wręczane dyplomy oddziałowe : dla Blanki i Tomasza Jakubowskich oraz dla Magdaleny i Cezarego Królów „ Za promowanie turystyki rodzinnej”. Trzy następne wyróżnienia „Za pomoc i współpracę w realizacji imprez turystyczno – krajoznawczych Oddziału” otrzymali : wójt gminy Aleksandrów Paweł Mamrot, wójt gminy Żarnów dr Krzysztof Nawrocki i dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Adam Grabowski. Legitymację Przodownika Turystyki Kolarskiej PTTK wręczono Adamowi Boćkowi. Była także okazja do przekazania zdobytych w ostatnim czasie Odznak Krajoznawczych Powiatu Opoczyńskiego i Turystyczno – Krajoznawczych Odznak gminy Aleksandrów. Pierwszą w historii Odznakę Krajoznawczą Powiatu Opoczyńskiego w stopniu złotym otrzymał Piotr Kmita z Łodzi .W dalszej części spotkania zgodnie z programem ,wystąpiły dwie krasomówczynie z Żarnowa: Marta Krzywkowska i Zuzanna Kołodziejczyk, które były laureatkami drugiego miejsca Ogólnopolskiego Konkursu Krasomówczego w Legnicy w latach 2014 i 2015. Tytuły obecnych prezentacji to: „Chwała zwyciężonym” i „Ważne lekcje w mazowieckiej krainie”. Trudno w krótkim artykule zawrzeć bardzo obszerny zakres działań Oddziału , który podczas wystąpień gości był oceniany bardzo wysoko.

 

Potem nastąpiło już wyprowadzenie sztandaru Oddziału i oficjalne zakończenie pierwszej części uroczystości. Miłym akcentem było także pamiątkowe zdjęcie uczestników spotkania, podsumowującego kolejny rok działalności O/PTTK w Żarnowie. W późnych godzinach popołudniowych rozpoczął się „Bal PTTK”, będący dalszą częścią naszej imprezy. Kilkunastu uczestników zabawy tanecznej, wystąpiło w oryginalnych strojach, bowiem w jej trakcie odbył się konkurs z nagrodami na najciekawsze przebranie. Każdy z uczestników otrzymał również pamiątkowy znaczek z wizerunkiem tańczącej pary. Obie części uroczystości były formą uczczenia dwudziestej drugiej rocznicy działalności żarnowskiego Oddziału PTTK.

 

foto: Janusz Aleksandrowicz

galeria 1 (część oficjalna) tutaj

galeria 2 (bal karnawałowy) tutaj

 
Włodzimierz Szafiński
 

 

 

 

Kolejna wycieczka po powiecie opoczyńskim

 

Tym razem Oddział PTTK w Żarnowie, zorganizował wycieczkę krajoznawczą do gminy Poświętne, aby zwiedzić obiekty zaliczane do Odznaki Krajoznawczej Powiatu Opoczyńskiego. Były to : drewniany młyn wodny we Fryszerce, Szaniec „Hubala” k/Anielina, kościół i klasztor filipinów w Studziannej – Poświętnem, obelisk w pobliżu nieistniejącej leśniczówki Bielawy oraz kapliczka i zabytkowe domy w Brudzewicach.

Przewodnikiem po terenie gminy był dyrektor Muzeum Regionalnego w Opocznie Adam Grabowski. Po spotkaniu z dyrektorem, uczestnicy zostali zaproszeni do zwiedzenia wystawy czasowej „ Opoczyńskie drogi do niepodległości”, eksponowanej w muzeum z okazji 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Pomimo niezbyt korzystnych prognoz pogodowych zapowiadanych na sobotę 8 grudnia , dzień okazał się bezdeszczowy i niezbyt zimny co sprzyjało spokojnemu zwiedzaniu. Przy Szańcu „Hubala” był czas i miejsce na krótkie przedstawienie postaci Henryka Dobrzańskiego , niezłomnego żołnierza, który walczył z Niemcami od września 1939 do kwietnia 1940 roku i zginął w pobliżu Anielina. Będąc w miejscu, w którym niegdyś stała leśniczówka Bielawy, uczestnicy wycieczki zobaczyli miejsce ostatniej wigilii Hubala i jego oddziału w 1940 roku, po której pojawili się na pasterce w kościele w Studziannej – Poświętnem. Od kilku lat w pierwszy piątek grudnia, organizowana jest tutaj przez szkołę jego imienia z Radomia i leśników , symboliczna „Hubalowa Wigilia”. Stąd przy obelisku zobaczyliśmy dwie choinki ubrane świątecznymi ozdobami , a także wieniec i znicze z dnia 7 grudnia. W naszej wycieczce wzięło udział 29 osób , z czego większość zwiedzała już poszczególne obiekty krajoznawcze z innych gmin powiatu opoczyńskiego. Warto podkreślić, że w roku 2018 Oddział PTTK w Żarnowie zweryfikował 45 Odznak Krajoznawczych Powiatu Opoczyńskiego , w tej liczbie 23 zdobyli uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Opocznie. Pozostałe 22 sztuki odznak uzyskali w większości członkowie Oddziału PTTK w Żarnowie . Po sobotniej wyprawie zdobyli je: Witold Chotecki, Adam Grabowski, Urszula Jędrasik, Teresa Wilk, Małgorzata Podlewska, Małgorzata i Jan Szewczykowie, Ilona Bakalarz – Jończyk, Czesław Szwedkowicz i Jacek Wojciechowski. Zbiorowa wycieczka z przewodnikiem po trzech gminach powiatu tzn. Mniszków, Paradyż i Żarnów, zostanie przeprowadzona w 2019 roku.

galeria tutaj


Włodzimierz Szafiński
 

 

 

PTTK ŻARNÓW

 

IX Żarnowski Rajd z Mikołajem
 

Przy mroźnej pogodzie w sobotę dnia 1. grudnia odbył się kolejny raz Rajd z Mikołajem, organizowany od 9 lat przez Oddział Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego przy wsparciu Gminy Żarnów. Honorowym patronatem objął imprezę wójt gminy dr Krzysztof Nawrocki. Celem rajdu było kultywowanie tradycji św. Mikołaja, propagowanie zdrowego stylu życia , przeciwdziałanie nałogom, poznanie krajoznawcze okolic Żarnowa i integracja turystów pieszych. Sześciokilometrowa trasa wiodła z Żarnowa przez Paszkowice, Kolonię Paszkowice, Bronów do Domu Kultury w Żarnowie, gdzie zaplanowano uroczyste zakończenie. W rajdzie wzięło udział 124 osoby, dzieci z rodzicami ale także cztery zorganizowane drużyny szkolnych klubów PTTK: z Miedznej Drewnianej, Petrykóz, Przedborza i Żarnowa. Wśród turystów indywidualnych byli mieszkańcy Łodzi, Piotrkowa Trybunalskiego i Skarżyska Kamiennej.

W trakcie zakończenia imprezy, odbył się konkurs z nagrodami o zwyczajach świątecznych , prowadzony w dwóch grupach wiekowych , dla najmłodszych do klasy czwartej oraz starszych uczestników od piątej klasy SP do trzeciej gimnazjum. W pierwszej grupie najlepszymi okazali się : Maja Kowalska i Malwina Bakalarz z Żarnowa, Zofia Brzózka z Petrykóz i Rafał Król z Piotrkowa Trybunalskiego ( wszyscy z jednakową ilością punktów). W starszej grupie I miejsce zdobyła Wiktoria Strzelczyk z Przedborza, drugie równorzędne miejsca otrzymały Wiktoria Dursiewicz i Oliwia Gągór z Przedborza oraz Jakub Koziński z Żarnowa. Miłym akcentem imprezy był występ sióstr Honczaruk ze Szkoły Podstawowej z Petrykóz, które pięknie zaśpiewały jedną z kolęd, wprowadzając uczestników w przedświąteczny nastrój.

Mikołaj wręczył upominki występującym w konkursie i najmłodszym turystom w wieku od 2,5 do 4,5 lat. Nagrody i słodki poczęstunek, sponsorowane były przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Żarnowie. Wreszcie nastąpiła długo oczekiwana przez dzieci chwila tzn. wręczanie przez Mikołaja paczek ze słodyczami. Zanim zostały rozdane paczki, poszczególne drużyny miały za zadanie zaśpiewać kolędę. Zarówno drużyny, jak też rodzice z dziećmi robiły sobie pamiątkowe zdjęcia z Mikołajem . Drużyny otrzymały dyplomy uczestnictwa a już na starcie, każdy z uczestników zaopatrzony został w plakietkę rajdowa z symbolicznym Mikołajem. Nasz Mikołaj wyróżnił też opiekunów drużyn drobnymi upominkami. Nad sprawnym przebiegiem imprezy czuwała ekipa organizatorów w składzie : Maria Grzybowska, Sabina Kubiszewska, Hubert Szulc , Grażyna i Włodzimierz Szafińscy. Patrząc na zadowolone buzie dzieci mamy wrażenie, że rajd spełnił oczekiwania zarówno uczestników jak i organizatorów. A za rok będzie mały jubileusz – X Rajd i ponowne spotkanie turystów z żarnowskim Mikołajem .

galeria tutaj

 Włodzimierz Szafiński

 

 

20 LAT

 

20 Lat minęło...

WIERSZ NA DWUDZIESTOLECIE

ŻARNOWSKIEGO ODDZIAŁU PTTK

 Witam Panie, witam Panów,
PTTK-u wiernych fanów.
Dziś okazja, jakich mało,
Więc nas sporo się zebrało,
Bo dwadzieścia latek właśnie,
Oddziałowi temu trzaśnie.
To historia dosyć długa.
Powiem, czyja to zasługa;
Jest w Żarnowie takich dwoje,
Co otwarli w świat podwoje.
Pracując zaś wciąż uparcie,
Tej idei dali wsparcie.
Aż zebrali rzeszę liczną,
Pracą swoją tytaniczną.
Wiersz, tych państwa głosi czyny,
Włodzimierza i Grażyny.
Żarnów, słynął z żaren młyńskich,
Dzisiaj, z dzieła zaś Szafińskich.
Więc o aplauz dla nich wnoszę
I o jeden gest Was proszę:
Tym, co poprą moje zdania,
Tekst ten dam do podpisania.

Przemysław Ciszewski - 07.01.2016 r.

Broszurka: Podsumowanie 2016 roku tutaj

Fot: Janusz Aleksandrowicz

galeria tutaj

galeria BAL tutaj

 

 

Info

 

Z pamiętników PTTK O/w Żarnowie

galeria tutaj

Pozdrawiam

Janusz Aleksandrowicz

 

 

 

 

Zapraszamy

PARTNERSKIE ODDZIAŁY
REKLAMA
REKLAMA

SERWIS KOMPUTEROWY

 

PRZEGRYWANIE KASET VHS NA DVD

REKLAMAA

PZU Pomoc w Podróży

 

Dla członków PTTK wyjątkowa promocja !!!

REKLAMA

Zostań Technikiem Mechanikiem

więcej informacji tutaj

REKLAMA
REKLAMA

Agnieszka Górka

INFO


stat4u
szablony stron